แหล่งเรียนรู้สถานประกอบการหัวไชโป๊วแม่เนาวรัตน์

ของดีเจ็ดเสมียน "หัวไชโป๊วแม่เนาวรัตน์"

ผลิตและจำหน่ายหัวไชโป๊ว ทั้งชนิดเค็มและชนิดหวาน ได้มาตรฐาน ISO9002

โดยจ้างแรงงานในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เยาวชน ลดการว่างงาน 


ควบคุมการผลิตโดย คุณเนาว์รัตน์  ม่วงสุนทร
โทร.081-823-6534

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง