ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล .. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) .. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล .. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) .. 2562 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่   

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  

(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                  

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                   

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล            

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ..2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ..2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่                    

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  

(9) เทศพาณิชย์          

 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น .. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                  

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  

(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                   

(5) การสาธารณูปการ                  

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  

(9) การจัดการศึกษา                  

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  

(14) การส่งเสริมกีฬา                  

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                

 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  

(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ         

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

(25) การผังเมือง                

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  

(28) การควบคุมอาคาร                  

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

 

 

โดยสำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานทะเบียนราษฎร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ

ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน

การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง

ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคาร

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ

เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน

วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา

ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น

การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ

งานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาล

ในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข