หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๑๖ ชั่วโมง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยฝ่ายกิจการสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564