ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลเจ็ดเสมียน” 

ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล เจ็ดเสมียน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 80 ตอนที่ 105 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2506 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก

สุขาภิบาลเจ็ดเสมียนเป็น เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และ เมื่อวันที่ 24

กันยายน 2547 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเสมียน

เข้ากับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 111 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 0 บ้านเจ็ดเสมียน 3 16 17 33 คน
หมู่ที่ 1 บ้านวังลึก 344 497 589 1,086 คน
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมบูรณ์ 486 585 636 1,221 คน
หมู่ที่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน 66 69 80 149 คน
หมู่ที่ 4 บ้านสนามชัย 366 526 522 1,048 คน
หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะขาม 206 361 364 725 คน
หมู่ที่ 6 บ้านดอนไม้เรียง 583 659 752 1,411 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่เลขที่  88 หมู่ที่ 2  ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี  ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3238 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4 (เดิม) กับถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ครอบคลุมตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 1,2,3,4,5และ 6 จำนวน  6  หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 

14.89  ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม  ประมาณ 7 กิโลเมตร และ

อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่โดยรอบชุมชน

พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว, อ้อย, มะขามเทศมัน เลี้ยงสัตว์ และพืชอื่นๆ นอกจากนั้น

การประกอบอาชีพภายในชุมชน ได้แก่ การค้าและอุตสาหกรรม ด้านการค้าขนาดเล็ก

ถึงปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นการทำโรงงานทำหัวผักกาดเค็ม (หัวไชโป้ว) เป็นกิจการที่ทำ

ต่อเนื่องกันมาทำชื่อเสียงให้แก่ชุมชนพอสมควร นอกจากนี้  ในเขตเทศบาลยังมี โรงงาน

ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง ซึ่งก็มีคนในในชุมชนเข้าไปทำงานในโรงงาน

และในเขตเทศบาลฯ ยังมี นิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีโรงงาน

อยู่หลายโรงงาน  เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการกำจัดขยะ

มูลฝอย การระบายน้ำ ปริมาณและคุณภาพถนน ไฟฟ้าสาธารณะ กับการขยายตัวของชุมชน

ปัญหาคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบการปกครอง เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

     โดยทั่วไปจังหวัดราชบุรีมีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

     - ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

     - ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนเมษายน

     - ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม สภาพอากาศเย็น

ลักษณะของดิน/แหล่งน้ำ

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

ประเภทการใช้ประโยชน์
พื้นที่เขตเทศบาลตำบล  เจ็ดเสมียน
พื้นที่เขตวางผัง
พื้นที่ (ไร่)
ร้อยละ
พื้นที่ (ไร่)
ร้อยละ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
125.88
5.04
125.88
4.21
ที่ดินประเภทพาณิชย์กรรม
4.32
0.17
4.32
0.14
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า
43.88
1.76
43.88
1.47
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
2,087.40
83.5
2,374.90
79.43
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.44
0.06
1.44
0.05
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
15.83
0.63
15.83
0.53
ที่ดินประเภทสถาบันการศาสนา
9.35
0.37
9.35
0.31
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ และ
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
7.75
0.31
7.75
0.26
ถนน ซอย ทางรถไฟ
144.57
5.78
144.57
4.84
แม่น้ำ คลอง หนอง บึง และ
คลองส่งน้ำ
59.58
2.38
262.08
8.76
รวม
2,500
100
2,990
100

 

การเมืองการปกครอง

     เขตการปกครอง

     ด้านเหนือ  ติดต่อเขตตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียนกับ

ตำบลดอนทราย ไปทางทิศใต้และถือตามเส้นแบ่งเขต ตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลสามเรือน 

อำเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขต

ตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี

     ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 3 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียน กับตำบลท่าราบ

อำเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง

ฝั่งตะวันตก

     ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออกไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบเขตตำบลคลองข่อย

     การเลือกตั้ง

     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต  รวม 4,553 คน แยกเป็นชาย 2,097 คน หญิง 2,456 คน

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559

 

หมู่ที่
 ชาย (คน) 
 หญิง (คน)  
 รวม (คน) 
 หมูที่ 1 บ้านวังลึก
380
483
863
 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมบูรณ์
462
530
992
 หมู่ที่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน
56
68
124
 หมู่ที่ 4 บ้านสนามชัย
405
443
848
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะขาม 
277
304
581
 หมู่ที่ 6 บ้านดอนไม้เรียง
517
628
1,145
รวม
2,097
2,456
4,553


 (ที่มา : งานทะเบียนฯ)

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     การเกษตร / การประมง / การปศุสัตว์

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2559

ประเภทอาชีพ
เพศ
ชาย (คน)
%
หญิง (คน)
%
รวม (คน)
%
เกษตรกรรม - ทำนา
16
1.84
14
1.33
30
1.56
เกษตรกรรม - ทำไร่
6
0.69
5
0.47
11
0.57
เกษตรกรรม - ทำสวน
11
1.27
6
0.57
17
0.88
เกษตรกรรม - ทำประมง
1
0.12
1
0.09
2
0.10
เกษตรกรรม - ทำปศุสัตว์
1
0.12
-
-
1
0.05
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
57
6.57
68
6.44
125
6.50
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9
1.04
6
0.57
15
0.78
พนักงานบริษัท
22
2.53
32
3.03
54
2.81
รับจ้างทั่วไป
374
43.09
367
34.75
741
38.51
ค้าขาย
51
5.88
101
9.56
152
7.90
ธุรกิจส่วนตัว
29
3.34
29
2.75
58
3.01
อาชีพอื่น                         (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)
67
7.72
193
18.28
260
13.51
กำลังศึกษา
189
21.77
188
17.80
377
19.59
ไม่มีอาชีพ
35
4.03
46
4.36
81
4.21
รวม
868
100
1,056
100
1,924
100
 

(ที่มา : อำเภอโพธาราม)

การบริการ

     - สวนศิลป์บ้านดิน รีสอร์ท            1      แห่ง

อุตสาหกรรม

     โรงงานทำหัวผักกาดเค็ม มีประมาณ  12  แห่ง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลยังมีโรงงาน

ขนาดใหญ่อีก  2  แห่ง ได้แก่  โรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง  และนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 16 โรงงาน

 
ลำดับที่
รายชื่อผู้ประกอบการ/ประเภทกิจการ
1
 บจก.สเปคเคมิคอล (ประเทศไทย)  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
2
 บจก.อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่งฉีดพลาสติก
3
 บจก.คิงซาวด์ แอนด์ อาร์เอสกล่องโลหะ
4
 บจก.ริกิ การ์เม้นส์ สิ่งทอ
5
 บจก.ไทยเหม่ยเจียระไนพลอย
6
 บจก.เอ็ม ไอ ที โกลด์ซิป ย้อมผ้า
7
 บจก.เจ พี ยูไนเต็ด ทอผ้า ย้อมผ้า
8
 บจก.ราชตัน ไทย ไวร์เส้นลวดยางรถยนต์
9
 บจก.งามดีอุตสาหกรรมผ้าก็อต สำลี
10
 บจก.เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) ชิ้นส่วนชุดชั้นใน
11
 บจก.อัลมิต (ไทยแลนด์) ลวดเชื่อมคุณภาพสูง
12
 บจก.ลักกี้กลาสเครื่องครัวแก้ว
13
 บจก.เอส เอ็นเนอร์จีซิลิคอน
14
 บจก.โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) รีไซเคิล
15
 บจก.ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟฟู้ดน้ำส้มสายชู
16
 บจก.โรงงานลักกี้สตาร์การทอถุง

 

     การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     - กลุ่มอาชีพไชโป้วหวาน

     - เค้กมะพร้าวอ่อน

     - กลุ่มอาชีพเสริมบ้านอู่เภตรา

     - กลุ่มน้ำสมุนไพร

     - กลุ่มผ้าลดโลกร้อน

     - กลุ่มน้ำหยอดเหรียญ

     - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

     - กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์

     - ศูนย์การเรียนรู้ ตุ๊กตาผ้า

     - ศูนย์เรียนรู้ปลาหมอสี

     - วิสาหกิจชุมชน (ไข่เค็ม)

       ฯลฯ

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     ในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 1 แห่ง , กศน. ตำบลเจ็ดเสมียน   จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้

     - โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

     1. โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

     2. โรงเรียนวัดสนามชัย

     3. โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย “สุตกิจวิทยา”

     - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น

      - กศน. ตำบลเจ็ดเสมียน       จำนวน 1 แห่ง  

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559

ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

ระดับการศึกษา
เพศ
ชาย (คน)
%
หญิง (คน)
%
รวม (คน)
%
 ไม่เคยศึกษา
24
2.76
30
3.95
54
2.81
 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
35
4.03
27
2.56
62
3.22
 ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา
-
-
-
-
-
-
 จบชั้นประถมศึกษา    (ป.4,ป.7,ป.6)
327
37.7
491
46.50
818
42.52
 มัธยมศึกษาตอนต้น  (มศ.1-3 ,ม.1-3)
203
23.39
172
16.29
375
19.49
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  (มศ.4-5 ,ม.4-6 ,ปวช.)
141
16.24
138
13.07
279
14.50
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
69
7.95
49
4.64
118
6.13
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
62
7.14
138
13.07
200
10.40
 สูงกว่าปริญญาตรี
7
0.81
11
1.04
18
0.94
รวม
868
100
1,056
100
1,924
100


(ที่มา : อำเภอโพธาราม)

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคมขนส่ง

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีเส้นทางคมนาคม ผ่านเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา

ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ

     การคมนาคมทางรถยนต์ ใช้โครงข่ายของระบบทางหลวง ซึ่งประกอบด้วยทางหลวง

แผ่นดินและทางหลวงจังหวัด หลายสายเชื่อมโยงพื้นที่ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

ได้แก่

     1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ และ

จังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง และภาคใต้

     2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เดิม) (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กับ จังหวัดราชบุรี

     3) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3238 (แยก 4 เดิม – เจ็ดเสมียน) เชื่อมโยงพื้นที่

ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

     การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ  มีสถานีรถไฟบริเวณตลาดเจ็ดเสมียน

เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้  ที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลาง กับจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้

และภาคตะวันตก

การไฟฟ้า

     มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ทั้งด้านการใช้แสงสว่าง และใช้ในกิจการเพื่ออยู่อาศัย ตลอดจนใช้เพื่อธุรกิจ

การประปา

     มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เรียกว่า “สหกรณ์การประปาเจ็ดเสมียน” บริการน้ำบริโภค

และอุปโภค แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์

     ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีโทรศัพท์ใช้เกือบทุกครัวเรือน และมีชุมสาย

โทรศัพท์เจ็ดเสมียน  1  แห่ง

     จำนวนหมู่บ้านที่มีโทรศัพท์ใช้  6  หมู่บ้าน

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

     การไปรษณีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ

หน้าวัดเจ็ดเสมียน

สาธารณสุข

     โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน                จำนวน                1    แห่ง

     อสม.                         จำนวน      119  คน

ทรัพยากรน้ำ

      แหล่งน้ำผิวดินสำคัญของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งใช้ประโยชน์ในการอุปโภค

บริโภคและเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง

มีความสำคัญเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอโพธาราม และอื่นๆ ในจังหวัดราชบุรี

ต้นน้ำเกิดในบริเวณเขตแดนไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ไหลผ่าน

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี และไหลผ่านสู่อ่าวไทย

ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

      นอกนั้น บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีลำน้ำสายย่อยตลอดจนคลองขุดและ

คลองซอย จำนวนมากสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี

ทรัพยากรป่าไม้

      ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสัตว์อื่นๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของ

สิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริในการปลูกต้นไม้

บริเวณริมถนนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงการดำเนินการปลูก

เพิ่มขึ้นทุกปี

สภาพสิ่งแวดล้อม

      สิ่งแวดล้อม มิใช่หมายถึง เฉพาะเรื่องน้ำเสียจากชุมชน หรือแหล่งอุตสาหกรรม

ควันและไอเสียของรถยนต์หรือมูลฝอย ฯลฯ แต่หมายความรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่

อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้องและมองเห็นได้) และ

นามธรรม(วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณีความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัย

ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลาย

อีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน