กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

 

        ๑.๑ แนวคิดของแหล่งเรียนรู้

       เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ มีประชากรจริงและประชากรแฝงจริงในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่น มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จึงหาทางออกโดยเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และดำเนินการอย่างต่อเนื่องของงานสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากงาน เล็กๆ เช่นการขยายน้ำหมักชีวภาพ EM และ EM บอล ทดลองใช้ด้วยตนเอง ศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ จึงทำให้รู้ว่าวัชพืชอื่นๆ นำมาใช้ได้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ เข้ารับการับการอบรมของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรื่องคูคลองในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายแนวร่วมภายในตำบล ปีพ.ศ.๒๕๕๘ เข้ารับใบประกาศจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรื่องการลดขยะของชุมชนหมู่บ้านและการสร้างกลวิธีการทำงาน โดยจัดทำ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำหมู่บ้าน (ทสม.) โดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม คิดแยกขยะต้นทางโดยนำกลับมาเพิ่มมูลค่าของขยะ เช่นขยะจากครัวเรือนนำมาทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ พ.ศ.๒๕๕๙     ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ให้จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์ประสานงานกลุ่ม ทสม.ตำบลเพื่อการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วม ดำเนินการเรื่อง ดิน น้ำ กลิ่น อากาศ เสียง การวิเคราะห์ข้อมูลและขยายภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆและยังทำเรื่องเกี่ยวกับการปรับสภาพน้ำเสีย ลดขยะ กำจัดวัชพืช ธนาคารน้ำหมัก ทำน้ำจุลินทรีย์ ทำแหล่งเรียนรู้เรื่องไส้เดือน

        ๑.๒ ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาเป้าหมาย

               ๑.๒.๑ เกิดแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

               ๑.๒.๒ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของแหล่งเรียนรู้การนำภูมิปัญญาด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ

               ๑.๒.๓ ทำให้ชุมชนรวมกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งมีการช่วยเหลือเกื้อกูล

          ๑.๓ วิธีการดำเนินงาน

               ๑.๓.๑ มีการกำหนดทิศทางสุขภาพของคนในชุมชน

       ๑.๓.๒ แหล่งเรียนรู้มีหลักการแนวคิดอย่างไร

       ๑.๓.๓ ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร

       ๑.๓.๔ มีหน่วยงานองค์กรกลุ่มช่วยสนับสนุนอะไรบ้างอย่างไร

       ๑.๓.๕ การจัดการคนงานเงินจัดการอย่างไร

       ๑.๓.๖ การดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

             ๑.๓.๗ มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

          ๑.๔ การขยายผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้

 

 ๒.๑ วิทยากรแหล่งเรียนรู้  (ชื่อ - สกุล , ตำแหน่ง)

        ๒.๑.๑ นายอาวุธ   ยังกิจการ

        ๒.๑.๒ นางสุขี    ยังกิจการ

 ๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้

        ๒.๒.๑ เพื่อให้ผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม

        ๒.๒.๒ เพื่อให้มีผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทราบถึงกระบวนการแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมโครงการนำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๒.๒.๓ เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้แนวคิดแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มกิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้อย่างไรให้สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

        ๒.๒.๔ เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ได้นำแนวคิดและแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป

  ๒.๓ กิจกรรมการเรียนรู้

               ๒.๓.๑ แนะนำตัววิทยากรและแนะนำคณะผู้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิทยากร                (๕ นาที ๓๐ คน)

       ๒.๓.๒ เกริ่นนำแนวคิด ความเป็นมาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๐ นาที ๓๐ คน)

                ๒.๓.๓ เรียนรู้ฐานที่ ๑ ชมผลิตภัณฑ์ประกอบการเล่าเรื่อง วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำจุลินทรีย์ การทำ EM (๑๕ นาที ฐานละ ๑๕ คน)

              ๒.๓.๔ เรียนรู้ฐานที่ ๒ บรรยายเรื่องช่องทางการจำหน่ายการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา           (๑๕ นาที ฐานละ ๑๕ คน)

             ๒.๓.๕ ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซักถามข้อสงสัย ประโยชน์ที่เกิดขึ้น สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้                การนำไปปรับใช้กับพื้นที่ และตำบล ข้อสงสัยในการเรียนรู้ (๑๐ นาที)

                ๒.๓.๖ สรุปกระบวนการเรียนรู้ กล่าวขอบคุณทีมวิทยากร (๕ นาที)

        ๒.๔. สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้

        ๒.๔.๑ ไวนิลแสดงแนวคิดการบริหารจัดการแบบผู้นำมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

        ๒.๔.๒ เอกสารคู่มือ

        ๒.๔.๓ ภาพกิจกรรม

๒.๕. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้

         ๒.๕.๑ ผู้นำ/ประชาชนในหมู่บ้าน

         ๒.๕.๒ ประชาชนในและนอกพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียน

         ๒.๕.๓ ผู้ที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         ๒.๕.๔ เครือข่ายของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน(ศจค.)ตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!