การปลูกพืชในเขตสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์

การปลูกพืชในเขตสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์

เป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและท่านกำนันตำบลเจ็ดเสมียน
ในการพัฒนาบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียน
ช่วยกันปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในเขตสาธารณะ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง